Eustathius of Epiphania

Name(s):
  • Eustathius of Epiphania (Εὐστάθιος ὁ Ἐπιφανεύς, Eustathios ho Epiphaneus)
Date:
Died 502/503
Confession:
  • Christian (Chalcedonian)