Daniel, son of Moses of Tur Abdin

Name(s):
  • Daniel, son of Moses of Tur Abdin (ܕܢܝܐܝܠ ܒܪ ܡܘܫܐ ܛܘܪܥܒܕܢܝܐ, danī’ēl bar mūšē ṭūr‘abdināyā)
  • Daniel, son of Samuel of Tur Abdin (ܕܢܝܐܝܠ ܒܪ ܡܘܫܐ ܝܥܩܘܒܝܐ, danī’ēl bar šmū’ēl ṭūr‘abdināyā)
  • Daniel, son of Moses the Jacobite (ܕܢܝܐܝܠ ܒܪ ܫܡܘܐܝܠ ܛܘܪܥܒܕܢܝܐ, danī’ēl bar mūšē ya‘qūbāyā)
Date:
8th c.
Confession:
  • Christian (Syrian orthodox)